0
Ustawowe wakacje kredytowe

Zarząd SKOK Energia w związku zagrożeniem rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19,wprowadza dla członków Kasy możliwość skorzystania z 3 miesięcznych„Wakacji kredytowych”.Z w/w rozwiązania mogą skorzystać członkowie Kasy, którzy bezpośrednio zostali dotknięci skutkami wprowadzenia stanu zagrożenia emidemicznego i w związku z tym utracili płynność finansową oraz możliwość uzyskiwania dochodów, w szczególności dotyczy to: osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pracowników, którzy w związku z zawieszeniem działalności przez pracodawców zostali pozbawieni dochodów.

Wniosek o odroczenie spłat powinien być złożony min 3 przed dniem wymagalności raty, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w przypadku przeterminowania raty max  30 dni.

Skorzystanie z „wakacji kredytowych” możliwe jest raz w ciągu roku kalendarzowego.

Wniosek o odroczenie spłat rat na okres 3 m-cy można złożyć:

- drogą mailowa na adres: windykacja@skokenergia.pl,

- przesłać na adres siedziby SKOK Energia ul. Hamernicka 4 lok 1, 26-900 Kozienice

- w szczególnych przypadkach osobiście w placówce Kasy (niezalecane).

Od wniosku nie pobierane są żadne opłaty.                                      

Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis sytuacji w jakiej znalazł się Pożyczkobiorca/Kredytobiorca w związku z pandemią oraz nazwę i dane firmy, w której jest/był zatrudniony lub której jest właścicielem.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie po jego dostarczeniu do Kasy.

Kasa skontaktuje się z Członkiem Kasy w celu realizacji Wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jego złożenia.

Kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat.

Zmieni się też harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki. Nowy harmonogram Kasa dostarczy Klientowi w sposób wskazany we wniosku.

W związku z Wnioskiem Członka Kasy, Kasa analizuje złożony Wniosek oraz kontaktuje się
z Członkiem Kasy w celu omówienia zasad spłaty zobowiązań kredytowych/pożyczkowych. Następnie SKOK ocenia możliwości przyznania Członkowi wnioskowej opcji z uwzględnieniem jego dotychczasowej historii kredytowej, oceny obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej, w tym wpływu Pandemii na możliwość spłaty zobowiązań w pierwotnie ustalonych terminach, oraz udzielonych zabezpieczeń.

Kasa może odmówić zmiany zasad spłaty, jeżeli w uzasadnionej ocenie Kasy:

  1. sytuacja gospodarcza lub finansowa Wnioskodawcy nie uzasadnia obaw co do możliwości spłaty zobowiązania kredytowego/pożyczkowego w pierwotnie ustalonych terminach;
  2. Wnioskodawca nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej w odniesieniu do wskazanych zmian spłat;
  3. Wnioskodawca nie spełnia którejś z przesłanek, o których mowa powyżej.

Skok poinformuje Wnioskodawcę o odmowie zmiany spłat w związku z Wnioskiem za pośrednictwem kanałów elektronicznych wskazanych przez niego we Wniosku. Odmowa taka nie wyklucza możliwości dalszego ustalania zmiany zasad spłaty w trybie indywidualnych ustaleń. Zmiana zasad spłaty może wymagać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. W tym przypadku Kasa skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu dokonania indywidualnych ustaleń.

                Wytyczne obowiązują przez czas nieokreślony, do dnia ich odwołania przez Zarząd Kasy. O ich odwołaniu Kasa poinformuje na stronie internetowej www.skokenergi.pl.

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu  (48) 611-31-20 lub (48) 611-31-13.

 

Załącznik nr 1 - Wniosek ustawowe wakacje kredytoweawojcik, 21-07-2020, odsłon: 833


 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k