0
RACHUNEK BIEŻĄCY

       

       RACHUNEK BIEŻĄCY "TANDEM"

 

SKOK ENERGIA proponuje wszystkim członkom Kasy prowadzącym działalność gospodarczą - rachunek bieżący "TANDEM".

 

Rachunek "TANDEM" służy do gromadzenia środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń i dokonywania transakcji związanych z prowadzoną przez członków Kasy działalnością gospodarczą. Rachunek może być również wykorzystywany do prowadzania rozliczeń nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Posiadaczami Rachunku mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, będące członkami Kasy, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:

 1. prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo i rozliczają się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej;
 2. prowadzą działalność gospodarczą, wykonując wolny zawód - bez względu na formę rozliczeń z urzędem skarbowym;
 3. uzyskują dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie;
 4. prowadzą jednoosobowo działalność gospodarczą i rozliczają się z urzędem skarbowym w formie księgi przychodów i rozchodów lub na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
  (Dz. U. Nr 121 póz. 591 ze zm.);
 5. prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, bez względu na formę rozliczeń z urzędem skarbowym.

 

Otwarcie Rachunku następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy Kasą a Posiadaczem Rachunku. Składając wniosek o zawarcie umowy Rachunku członek obowiązany jest przedłożyć w oryginale bądź uwierzytelnionych notarialnie odpisach:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesji bądź zezwolenia, jeżeli wymaga tego rodzaj prowadzonej działalności,
 2. oświadczenie o podjęciu działalności, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji ani nie wymaga uzyskania koncesji bądź zezwolenia,
 3. zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 4. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

W ramach rachunku, na pisemny wniosek Posiadacza, Kasa może uruchomić dostęp do rachunku przez internet oraz linię pożyczkową i wydać kartę VISA.

 

 
 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k